Blog

Sprawdź najnowsze na blogu

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

Co to są nadzwyczajne okoliczności?

Jedną z najczęstszych przyczyn uchylania się od ciążącego na przewoźniku obowiązku wypłaty odszkodowania za zakłócony lot są właśnie „nadzwyczajne okoliczności”. Dzisiaj podpowiadamy, co kryje się za tym terminem.

Jak wskazuje Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: „Na gruncie przewozów lotniczych pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” oznacza zdarzenie, które nie dotyczy normalnej działalności wykonywanej przez przewoźnika lotniczego i nie poddaje się jego skutecznej kontroli, ze względu na swój charakter lub źródło. Jako nadzwyczajne okoliczności mogą być traktowane tylko takie okoliczności, które nie znajdują się pod kontrolą przewoźnika lotniczego, bez względu na ich charakter i wagę” (tak: WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2014 roku, sygn. akt VII SA/Wa 2461/13).

Odszkodowanie nie przysługuje pasażerowi gdy przyczyną zakłócenia lotu jest wydarzenie, któremu linia lotnicza nie mogła zapobiec. Ustalenie, które okoliczności mają charakter nadzwyczajny, a które leżą po stronie przewoźnika w praktyce powoduje wiele problemów. Zgodnie z utworzoną przez Komisję Europejską listą, za nadzwyczajne okoliczności uznaje się m.in. nieprzewidziane zakłócenia wynikające z wojny i niestabilności politycznej, w trakcie których podróż nie jest zalecana, zamknięcie ze względów bezpieczeństwa lotniska odlotu lub lotniska przylotu bez wcześniejszego powiadomienia, porwanie statku powietrznego oraz zamknięcie zarówno lotniska odlotów, jak i lotniska przylotów z powodu warunków meteorologicznych.  Nie jest to jednak lista wiążąca organy wykonawcze i sądy, ani wyczerpujący katalog zdarzeń.

Stałą praktyką przewoźników jest wykorzystywanie niewiedzy pasażerów. Warto zatem pamiętać, że strajki pracowników danej linii lotniczej nie mogą zostać uznane za nadzwyczajną okoliczność. Również usterki samolotów nie zaliczają się do zdarzeń wyłączających odpowiedzialność odszkodowawczą, bowiem takie sytuacje mieszczą się w granicach ryzyka związanego z normalną działalnością przewoźnika i eksploatacją maszyny.

Jeżeli wciąż nie jesteś pewien czy Twój lot został zakłócony z powodu nadzwyczajnych okoliczności skontaktuj się z nami!