Blog

Sprawdź najnowsze na blogu

Nawet do
600 €
odszkodowania

Chcesz uzyskać odszkodowanie ? Zadzwoń

Powołano Rzecznika Praw Pasażerów – zmiana w Prawie Lotniczym, ale czy na dobre?

Z dniem 1 kwietnia 2019 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) powołał do życia nową instytucję, chroniącą prawa konsumentów: Rzecznika Praw Pasażerów. Co oznacza to w praktyce?

Do 31 marca 2019 r.  pasażer mógł wybrać, czy chce dochodzić roszczeń przed organem administracji, czyli prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czy też na drodze postępowania przed sądem powszechnym. Ze względów finansowych większość dotychczasowych spraw toczyła się przed prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jego rola sprowadzała się jedynie do badania, czy przewoźnik lotniczy naruszył przepisy rozporządzenia (WE) nr 261/2004 i w związku z tym, nakładał na niego karę bądź też stwierdzał brak naruszenia przepisów rozporządzenia.

Zgodnie z nową procedurą domyślną ścieżką rozwiązywania sporu pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem ma być pozasądowe postępowanie mediacyjne przed Rzecznikiem Praw Pasażerów. Nie ma on jednak podejmować decyzji jak dotychczas ULC, a jedynie pomóc w wypracowaniu porozumienia między stronami. Co istotne i niekoniecznie korzystne dla pasażera – procedura ta jest dobrowolna i musi zgodzić się na nią także przewoźnik. Jeżeli zatem linia lotnicza nie wyrazi zgody na mediacje, pasażerowi przysługuje jedynie dochodzenie swoich roszczeń w płatnym procesie cywilnym przed sądem powszechnym.

Koszt postępowania i długi czas trwania procesów sądowych mogą zniechęcać pasażerów do składania pozwów, zachęcać natomiast przewoźników do rezygnowania z rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Praw Pasażerów. Korzystną zmianą jednak jest krótszy czas rozpatrywania spraw pasażerów – postępowanie polubowne przed Rzecznikiem ma trwać do 90 dni. Dotychczas do Urzędu Lotnictwa Cywilnego corocznie wpływała ogromna liczba skarg, a postępowania toczyły się nawet latami.

Czy zatem powołanie nowego organu do walki z przewoźnikami ułatwi pasażerom proces dochodzenia o należne im odszkodowanie? Z pewnością zweryfikuje to praktyka.