Your rights

See what you are entitled to

Up to
600 €
of compensation

Do you want to get compensation? call

Ujednolicona unijna ochrona praw pasażerów linii lotniczych

Przepisy prawa UE wprowadzają minimalne i ujednolicone zasady ochrony praw pasażerów linii lotniczych.
Na podstawie przepisów unijnych pasażerowie mogą domagać się od linii lotniczej opieki i rekompensaty finansowej w razie zakłóceń podróży spowodowanych:

  • odmową przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera;
  • odwołaniem lotu;
  • opóźnieniem lotu.

Odszkodowanie od linii lotniczej

Wielu pasażerów linii lotniczych pozostaje nieświadomych, że w razie wystąpienia określonych zakłóceń w planie podróży, przysługuje im zryczałtowane odszkodowanie. Oznacza to, że ustalone w przepisach kwoty przysługują bez względu na to, czy pasażer rzeczywiście poniósł negatywne skutki finansowe związane z zakłóceniem podróży.

Tym samym pasażer może uzyskać dodatkowe środki, bez konieczności żmudnego opisywania i udowadniania wysokości poniesionych strat lub utraconych korzyści. W takiej sytuacji wystarczająca jest świadomość posiadanych uprawnień i zwrócenie się do linii lotniczej z żądaniem wypłaty odszkodowania, czy to osobiście czy też z pomocą takiej firmy jak AirCompensation.

Warto pamiętać, że uzyskanie zryczałtowanego odszkodowania nie narusza prawa pasażera do dochodzenia dalszego odszkodowania, np.: gdy poniesiona przez pasażera szkoda okazała się wyższa niż przewidziane w przepisach ryczałtowe odszkodowanie.

Podstawa domagania się odszkodowania

Szczegółowe zasady przyznawania odszkodowań i świadczeń związanych z zakłóceniem podróży lotniczej reguluje Rozporządzenie (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Rozporządzenie

 

Warunki domagania się odszkodowania

Warunki jakie powinny zostać spełnione do domagania się wypłaty odszkodowania zależą od rodzaju zakłócenia. Przykładowo, nie każde opóźnienie będzie uprawniało do żądania odszkodowania, a dopiero opóźnienie trzygodzinne lub większe. Także w przypadku odwołania lotu ważne jest, kiedy pasażer został poinformowany o tym odwołaniu.

Z myślą o warunkach dochodzenia odszkodowania zostały stworzone pytania w formularzu na stronie AirCompensation, tak aby z jednocześnie zaoszczędzić Państwa cenny czas i dokonać wstępnej oceny roszczeń przeciwko liniom lotniczym.

 

Zasięg ochrony i rodzaj linii lotniczej

Przepisy te mają zastosowanie do lotów odbywających się w unijnej przestrzeni powietrznej, a ściślej do pasażerów:

  • odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego UE
  • oraz do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim – o ile przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot spoza UE jest przewoźnikiem wspólnotowym. W wyjątkowych sytuacjach – gdy pasażer otrzymał już korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono mu opieki w kraju trzecim, wówczas uprawnienia, przyznane w oparciu o rozporządzenie, nie przysługują.

Innymi słowy, uprawnienie do dochodzenia odszkodowania zależy od trasy podróży i od siedziby linii lotniczej – przewoźnika obsługującego dany lot.